Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia, Aktualności z życia Koła i łowiska, Pogody i fazy księżyca, Kalendarz polowań Więcej »

Organy Koła

Organy Koła

Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna, Delegat na OZD Więcej »

Historia Koła Łowieckiego

Historia Koła Łowieckiego

Rys historyczny, Członkowie, Aktualna Lista Członków Więcej »

 

Szkody łowieckie

Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie Koła Łowieckiego „ZŁOM”

Dokumenty i niezbędne warunki przy zgłaszaniu szkody:

 • zgłoszenie tylko w formie pisemnej
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
 • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (notarialny akt własności, umowa dzierżawy, ewentualne pisemne pełnomocnictwo).

Procedury szacowania szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych

 I. Podstawy prawne szacowania szkód łowieckich

 1. Ustawa z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 1995nr 147, poz. 713 z późniejszymi zmianami). Rozdział 9 Szkody łowieckie art.46
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 08.03.2010 r. w sprawie szacowania szkód łowieckich oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (DZ. U. 2010.45.272).

II. Zgłaszanie szkody

 1. Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 08.03.2010 r. zgłoszenie szkody winno być dokonane w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy.Zgłoszenia dokonujemy u osób wyznaczonych do szacowania szkód łowieckich z ramienia koła, na druku „Zgłoszenia szkód łowieckich” stanowiącego plik do pobrania z zakładki druki do pobrania.

III. Szacowanie wstępne

 1. Uprawnieni szacujący przy udziale poszkodowanego bądź upoważnionego pełnomocnika, bądź na żądanie jednej ze stron; przy udziale przedstawiciela izby rolniczej dokonują oględzin w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody i spisują na tą okoliczność protokół wstępnego szacowania szkody (druk do pobrania).
 2. Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki w pastwiskach lub na łąkach, oraz w szkodach powstałych bezpośrednio przed zbiorem upraw lub w trakcie ich trwania. W tych przypadkach dokonuje się wyłącznie ostatecznego szacowania szkód łowieckich.

IV. Ostateczne szacowanie i ustalanie wysokości odszkodowania

 1. Poszkodowany obowiązany jest powiadomić szacującego o terminie planowanego uprzątnięcia uszkodzonych upraw i płodów rolnych na 7 dni przed planowanym sprzętem.
 2. Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.
 3. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnożenie wielkości uszkodzonego obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana), wydajności z 1 ha oraz ceny za 1q ustalonego plonu.
 4. Protokół ostatecznego szacowania szkody powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestników biorących udział w szacowaniu a przede wszystkim przez poszkodowanego rolnika i szacującego szkodę. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wyszacowaniem szkody, winien na protokole szacowania szkody wnieść swoje uwagi z własnoręcznym podpisem.

V. Wypłata odszkodowania

 1. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od daty ostatecznego szacowania, bądź 30 dni od ponownego szacowania szkody jeżeli takie nastąpiło.
 2. Wypłaty odszkodowania Koło dokonuje w wysokości określonej w protokole ostatecznego szacowania. Wypłata odszkodowania następuje w formie przelewu środków pieniężnych lub w formie gotówki, którą poszkodowany potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

Odszkodowania nie przysługują:

 • za szkody wyrządzone przez zwierzynę objętą całoroczną ochroną tj. żubr, łoś, niedźwiedź, bóbr.
 • za szkody wyrządzone na terenach w granicach administracyjnych miast i wsi.
 • na terenach zajętych przez miejscowości nie zaliczane do miast i wsi, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości.
 • za szkody powstałe na terenach zajętych przez budowle, zakłady, na cele kultu religijnego, przemysłowego, handlowego, składy, bazy transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym w granicach ich ogrodzeń.
 • odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy.
 • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych np. sadzenie ziemniaków, kukurydzy przy lesie, wsiewki kukurydzy w ziemniakach.
  w przypadku odmowy właściciela gruntu współdziałania z kołem łowieckim w celu ograniczenia szkód przez zwierzynę łowną (np. budowa ambon, pozostawienie pasa ochronnego przy uprawie, niezgłaszanie kołu łowieckiemu upraw szczególnie narażonych na szkody).
 • za szkody wyrządzone w stogach i kopcach położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
 • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych.
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie określonym przez Sejmik województwa.

Wskazujemy również osoby przyjmujące zgłoszenia o zaistniałych szkodach:

 1. Sylwester Wolarek Kamień 280, 32-071 Kamień tel. 504 260 118.
 2. Tupaj Jerzy Rusocice 285, 32-071 Kamień tel. 502 429 412.
 3. Gąsiorek Bogusław Czernichów 57a, 32-070 Czernichów, tel. 608 442 217.

Pliki do pobrania

Zgłoszenie szkody wzór

Secured By miniOrange